:: Dokumenty :: Volebný poriadok
Volebný poriadok
Bytového družstva Humenné

OBSAH


 • Všeobecné ustanovenia
 • Volebné právo
 • Príprava, organizácia, spôsob a priebeh volieb
 • Hlasovanie
 • Priebeh a vykonanie volieb na úrovni členskej samosprávy
 • Všeobecné podmienky pre priebeh a vykonanie volieb na ZD
 • Komisia pre prípravu volieb
 • Kandidačné listiny
 • Kľúč pre voľbu
 • Etapy volieb na ZD
 • Zápis o voľbe
 • Náhradníci do orgánov družstva
 • Ustanovujúce schôdze predstavenstva a kontrolnej komisie družstva
 • Záverečné ustanovenia • čl. 1
  Všeobecné ustanovenia
  1. Volebný poriadok Bytového družstva Humenné upravuje spôsob, postup a formy volieb volených orgánov družstva a ich ustanovenie do funkcií, ak je podľa zákona, Stanov BD Humenné alebo iných skutočností vyvolaná potreba volieb.
  2. Podľa Stanov BD Humenné sú volenými orgánmi družstva:

  a) Zhromaždenie delegátov
  b) Predstavenstvo
  c) Kontrolná komisia
  d) Členská schôdza samosprávy
  e) Výbor samosprávy

  Do orgánov družstva sú volení:

  - predseda družstva
  - členovia predstavenstva družstva a ich náhradníci
  - členovia kontrolnej komisie družstva a ich náhradníci
  - delegáti zhromaždenia delegátov (dalej len ZD) a ich náhradníci
  - predsedovia samospráv
  - členovia výboru samospráv

  3. Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva, starší ako 18 rokov, ktorí majú trvalý pobyt v byte, ktorý je vo vlastníctve družstva, alebo ktorý sa nachádza v bytovom dome, spravovanom na základe zmluvy o výkone správy družstvom, ktorí sú plne spôsobilí na právne úkony, majú pre výkon svojej funkcie odborné a morálne predpoklady, musia byť bezúhonní a musia požívať dôveru okolia.
  4. Funkčné obdobie volených orgánov družstva je päťročné. Volené orgány družstva vykonávajú svoje funkcie aj po uplynutí svojho funkčného obdobia až do zvolenia nových orgánov. Členovia orgánov družstva môžu byť opätovne zvolení.
  5. Volebný poriadok družstva tvorí neoddeliteľnú súčasť rokovacieho poriadku družstva.

  čl. 2
  Volebné právo
  1. Aktívne volebné právo ( právo voliť) majú všetci členovia družstva, ktorí sú spôsobilí na právne úkony. Na členských schôdzach samosprávy členovia volia priamo predsedu členskej samosprávy, členov výboru samosprávy a kandidátov na voľbu členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva. Predseda členskej samosprávy je súčasne delegátom na ZD, členovia družstva môžu zvoliť náhradníkov za delegáta na ZD.
  2. Členov predstavenstva, kontrolnej komisie a predsedu družstva volia členovia družstva nepriamo, prostredníctvom zvoleného delegáta na ZD. Každý člen družstva má pri uplatňovaní aktívneho volebného práva jeden hlas. Spoločným členom družstva – manželom, patrí jeden hlas.
  3. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa zúčastňujú ZD z titulu svojej funkcie s hlasom poradným. Ak boli platne zvolení schôdzou členskej samosprávy za delegátov na ZD, majú na ZD hlasovacie právo.

  čl.3
  Príprava, organizácia, spôsob a priebeh volieb
  1. Prípravu a organizáciu volieb predsedu samosprávy a členov výboru samosprávy po ukoncení funkčného obdobia, alebo na základe iných skutočností zabezpečuje doterajší predseda samosprávy a členovia výboru samosprávy.
  2. Prípravu a organizáciu volieb členov predstavenstva, členov kontrolnej komisie a predsedu družstva po ukončení funkčného obdobia, alebo na základe iných skutočností zabezpečuje predstavenstvo družstva.
  3. Samotné voľby orgánov družstva prebiehajú na úrovni:

  a) členskej samosprávy
  b) zhromaždenia delegátov
  c) kontrolnej komisie družstva

  4. ZD si volí v čase konania volieb mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu, ktorých pôsobnosť, právomoci a povinnosti upravuje rokovací poriadok družstva.

  čl. 4
  Hlasovanie
  1. Voľby do orgánov družstva sa uskutočňujú verejným alebo tajným hlasovaním. O spôsobe voľby členov orgánov družstva rozhoduje orgán družstva, na úrovni ktorého sa voľby uskutočňujú.
  2. Vykonanie verejného hlasovania organizuje a riadi predsedajúci schôdze orgánu, na úrovni ktorého sa voľby konajú. Hlasuje sa zdvihnutím ruky (mandátu) v poradí: za, proti, zdržal sa hlasovania.
  3. Tajným hlasovaním sa uskutočňujú voľby do orgánov družstva v prípade, ak sa na tom uzniesol orgán družstva, na úrovni ktorého sa voľby konajú. Hlasuje sa úpravou hlasovacieho lístka a jeho vložením do volebnej urny.
  4. O navrhovaných kandidátoch sa môže hlasovať ako o celku, alebo osobitne, za každého kandidáta. O spôsobe rozhoduje orgán družstva, na úrovni ktorého sa voľby uskutočňujú.

  čl. 5
  Priebeh a vykonanie volieb na úrovni členskej samosprávy
  1. Členská schôdza samosprávy je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť každého prijatého uznesenia vrátane uznesení o voľbách predsedu samosprávy, členov výboru samosprávy, delegátov na ZD a kandidátov do predstavenstva a kontrolnej komisie družstva sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
  2. Ak členská schôdza samosprávy nie je schopná uznášať sa (nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov), po uplynutí 15 minút sa koná náhradná členská schôdza samosprávy. V tom prípade je členská schôdza samosprávy uznášania schopná za prítomnosti najmenej 3 členov , za dodržania podmienky nezmeneného programu rokovania. K platnosti prijatého uznesenia náhradnej schôdze samosprávy sa vyžaduje súhlas dvoch tretín prítomných členov.
  3. Členská schôdza samosprávy volí predsedu samosprávy a členov výboru samosprávy v počte a spôsobom, ktorý určí. Predseda samosprávy je súčasne delegátom na ZD. Schôdza členskej samosprávy ďalej volí delegátov – náhradníkov na ZD, kandidátov na voľbu do predstavenstva a kandidátov na voľbu do kontrolnej komisie družstva.
  4. O konaní volebnej členskej schôdze samosprávy a o programe jej rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení najmenej 8 dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku s programom môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené v spoločných priestoroch bytového domu v okruhu pôsobnosti členskej samosprávy.
  5. Ak sa predseda členskej samosprávy nemôže zúčastniť zasadnutia ZD, zvolí schôdza členskej samosprávy delegáta – náhradníka na ZD. Len takto zvolený delegát – náhradník má platné hlasovacie právo.
  6. Pravidlo pre voľbu kandidátov na voľbu do predstavenstva a kontrolnej komisie stanovuje, že každá členská samospráva má právo navrhnúť a zvoliť najviac dvoch kandidátov na voľbu do predstavenstva a jedného kandidáta na voľbu do kontrolnej komisie družstva. Právo voliť na schôdzi členskej samosprávy majú všetci členovia družstva v okruhu pôsobnosti členskej samosprávy.
  7. Výsledky volieb oznamuje členská schôdza samosprávy predstavenstvu družstva prostredníctvom zápisnice z členskej schôdze samosprávy, ktorá musí obsahovat tieto údaje:

  a) zvolený predseda samosprávy / meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, povolanie/
  b) zvolení členovia výboru samosprávy / meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, povolanie/
  c) navrhnutí kandidáti do predstavenstva a kontrolnej komisie družstva / meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, povolanie/
  Zápisnica z členskej schôdze samosprávy musí tiež obsahovať dátum konania, prezenčnú listinu zúčastnených členov, údaje o hlasovaní a musí byť podpísaná predsedom členskej samosprávy a dvomi overovatelmi. V prípade, že zápisnica tieto údaje neobsahuje, Komisia pre prípravu volieb vyzve predsedu samosprávy na odstránenie vád zápisnice s uvedením primeranej lehoty. Ak sa v uvedenej lehote vady zápisnice neodstránia, zápisnica sa bude považovať za neplatnú.

  čl. 6
  Všeobecné podmienky pre priebeh a vykonanie volieb na ZD
  1. Voľby predstavenstva, kontrolnej komisie a predsedu družstva sú jedným z bodov programu schôdze najvyššieho orgánu družstva – ZD v roku, v ktorom sa koncí funkčné obdobie.
  2. Zhromaždenie delegátov BD Humenné volí členov predstavenstva a kontrolnej komisie a ich náhradníkov z kandidátov na voľbu, a súčasne volí predsedu družstva z tých novozvolených členov predstavenstva, ktorí ZD neoznámia, že sa vzdávajú kandidatúry na miesto predsedu družstva. Do predstavenstva družstva sa volí 9 členov a do kontrolnej komisie 5 členov.
  3. Členmi predstavenstva nemôžu byť členovia kontrolnej komisie súčasne.
  4. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie družstva nesmú byť podnikateľmi, ani členmi štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti, aký má BD Humenné a nesmú byť štátnymi zamestnancami. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie musia byť právne bezúhonní a musia dôsledne dodržiavat všetky povinnosti členov družstva, uvedených v Stanovách Bytového družstva Humenné.
  5. O skutočnostiach, uvedených v bode 4 tohto článku a o prijatí kandidatúry vydajú kandidáti na voľbu do predstavenstva a kontrolnej komisie písomné čestné vyhlásenie a po zvolení preukážu v lehote do 1 mesiaca od konania volebného ZD právnu bezúhonnosť výpisom z registra trestov. V prípade nepredloženia výpisu z registra trestov, alebo v prípade záznamu vo výpise z registra trestov sa považuje voľba tohto člena orgánu družstva za neplatnú a na jeho miesto nastupuje náhradník z najvyšším počtom hlasov za daný volebný obvod.

  čl. 7
  Komisia pre prípravu volieb
  1. Členovia komisie pre prípravu volieb sa volia na zasadnutí ZD, ktoré predchádza volebnému ZD.
  2. Komisia pre prípravu volieb má 7 členov, z toho 1 člena a zapisovateľa navrhuje predstavenstvo družstva. Ostatní členovia sú volení na ZD verejným hlasovaním.
  3. Zvolená komisia pre prípravu volieb zo svojho stredu zvolí predsedu komisie, prípadne aj podpredsedu komisie.
  4. Komisia pre prípravu volieb sa schádza podla potreby, jej schôdze zvoláva predseda komisie. Rokovanie komisie riadi a organizuje predseda komisie. Komisia pre prípravu volieb sa na svojich zasadnutiach zaoberá priebehom volieb na úrovni samospráv, prijíma uznesenia, týkajúce sa priebehu volieb, platnosti zápisníc z volebných schôdzí samospráv, platnosti volieb predsedu, členov výboru samosprávy a kandidátov do orgánov družstva.
  5. Komisia preberá písomné námietky členov družstva proti voľbe kandidátov do orgánov družstva a návrhy k predloženým kandidačným listinám najneskôr 3 dni pred volebným ZD a rozhoduje o predmetných námietkach. V prípade, že vyhovie námietkam, alebo v prípade neodstránenia vád zápisníc z volebných členských schôdzí samospráv môže komisia vylúčiť kandidátov z kandidačných listín. Svoje rozhodnutia a zmeny kandidačných listín v prípade vylúčenia kandidátov písomne oznámi predsedovi volebnej komisie, zvolenej na volebnom ZD.
  6. Činnost prípravnej volebnej komisie končí zvolením členov volebnej komisie na volebnom ZD.

  čl. 8
  Kandidačné listiny
  1. Kandidačné listiny zostavuje komisia pre prípravu volieb na základe zápisníc z členských schôdzí samospráv, na ktorých sa uskutočnili voľby kandidátov do orgánov družstva. Kandidačné listiny komisia zostavuje osobitne pre členov predstavenstva a kontrolnej komisie. V prípade návrhu jedného kandidáta do predstavenstva aj kontrolnej komisie, komisia pre prípravu volieb tohto kandidáta zapíše do obidvoch kandidačných listín.
  2. Na kandidačné listiny sú zaradení kandidáti na voľbu do predstavenstva a kontrolnej komisie, ktorí boli právoplatne zvolení na volebných členských schôdzach samosprávy a predložili čestné vyhlásenie podla čl.6 bodu 5 tohto volebného poriadku. Na kandidačnú listinu budú dalej zaradení na základe písomnej žiadosti aj kandidáti, ktorí sa opätovne uchádzajú o funkciu člena orgánu, ktorú zastávali v predchádzajúcom volebnom období.
  3. Kandidačné listiny sú zostavené spravidla minimálne z dvojnásobku počtu kandidátov, ktorí majú byť zvolení za jednotlivé volebné obvody. Kandidačné listiny musia obsahovat tieto údaje:

  a) meno a priezvisko kandidáta /aj rodné meno/
  b) dátum narodenia
  c) trvalé bydlisko
  d) povolanie
  e) samospráva, za ktorú kandiduje
  4. Zostavené návrhy kandidačných listín budú doručené delegátom spolu s pozvánkou na ZD a programom ZD najneskôr 8 dní pred konaním ZD.

  čl. 9
  Klúč pre voľbu
  1. Komisia pre prípravu volieb zostavuje kandidačné listiny systémom paritného zastúpenia podľa návrhov zo zápisníc z členských schôdzí samospráv jednotlivých volebných obvodov. Klúč pre voľbu, t.j. počet členov predstavenstva a kontrolnej komisie je určený pre jednotlivé volebné obvody takto:

  Z 9 členov predstavenstva družstva sú:
  2 členovia volení z kandidátov volebného obvodu Sídl. Pod Sokolejom
  2 členovia volení z kandidátov volebného obvodu Sídl. III
  1 člen volený z kandidátov volebného obvodu Sídl. II-A
  1 člen volený z kandidátov volebného obvodu Sídl. II
  2 člen volení z kandidátov volebného obvodu Mesto
  1 člen volený z kandidátov volebného obvodu Medzilaborce

  Z 5 členov kontrolnej komisie družstva sú:
  1 člen volený z kandidátov volebného obvodu Sídl. Pod Sokolejom
  1 člen volený z kandidátov volebného obvodu Sídl. III
  1 člen volený z kandidátov volebného obvodu Sídl. II. a II-A
  1 člen volený z kandidátov volebného obvodu Mesto
  1 člen volený z kandidátov volebného obvodu Medzilaborce

  2. V prípade zmien počtu členov družstva v jednotlivých volebných obvodoch je predstavenstvo družstva oprávnené zmenit klúč pre voľbu pred konaním volebného ZD.

  čl. 10
  Etapy volieb na ZD
  1. Voľba členov predstavenstva, kontrolnej komisie družstva a voľba predsedu družstva sa uskutoční na tom istom ZD v troch etapách:

  - I. Etapa - voľby členov predstavenstva družstva
  - II. Etapa - voľby členov kontrolnej komisie družstva
  - III. Etapa - voľby predsedu družstva

  Jednotlivým volbám predchádza predstavenie kandidátov predsedom volebnej komisie v každej etape volieb.

  2. Voľby na ZD riadi volebná komisia, ktorú si zvolia delegáti na ZD. Volebná komisia zabezpečuje priebeh volieb na ZD a zisťuje ich výsledok. Na návrh volebnej komisie rozhodne ZD, či sa voľby vykonajú verejným alebo tajným hlasovaním. Návrhy na spôsob vykonania volieb prednáša jednotlivo predseda volebnej komisie pred začatím I. etapy volieb a hlasy sčítavajú členovia volebnej komisie.
  3. Pri prezentácii delegátov na volebnom ZD obdrží delegát hlasovací lístok označený pečiatkou BD, ktorý delegát využije v prípade tajného hlasovania. Volebná komisia si vedie evidenčiu o počte vydaných hlasovacích lístkov, na základe čoho má prehlad o počte platných hlasov. Pri vyhodnocovaní hlasovania budú neoznačené hlasovacie lístky považované za neplatné.
  4. V prípade priebehu volieb verejným hlasovaním, tieto sa vykonajú následovne:

  a) Hlasovanie riadi a výsledky volieb vyhlasuje predseda volebnej komisie
  b) Pred samostatným začatím hlasovania vyzve predseda volebnej komisie mandátovú komisiu, aby vykonala prezentáciu prítomných delegátov. Prezentáciu vykonávajú delegáti zdvihnutím mandátového lístka. Až potom sa pristúpi k hlasovaniu.
  c) Hlasuje sa jednotlivo o všetkých kandidátoch samostatne, v poradí podľa kandidačných listín a podľa volebných obvodov. Najprv sa hlasuje o predstavenstve, potom o kontrolnej komisii. Návrhy prednáša predseda volebnej komisie. Hlasy pri hlasovaní spočítavajú určení skrutátori pod kontrolou členov volebnej komisie.
  d) Právoplatne zvolenými členmi predstavenstva sú deviati kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov prítomných delegátov v jednotlivých volebných obvodoch. Pri rovnosti hlasov v tom ktorom volebnom obvode rozhodne o výsledku voľby vyšší počet hlasov v opakovanom hlasovaní.
  e) Právoplatne zvolenými členmi kontrolnej komisie sú piati kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov prítomných delegátov v jednotlivých volebných obvodoch. Pri rovnosti hlasov v tom ktorom volebnom obvode rozhodne o výsledku voľby vyšší počet hlasov v opakovanom hlasovaní.

  5. V prípade priebehu volieb tajným hlasovaním tieto prebiehajú následovne:

  a) Na hlasovanie sa použijú jednotné, rovnako upravené hlasovacie lístky, označené pečiatkou BD s uvedením smerného čísla podľa volebného obvodu. Neoznačené lístky sa považujú za neplatné. Hlasovacie lístky sú pripravené oddelene pre voľbu do predstavenstva a pre voľbu do kontrolnej komisie.
  b) Pred začiatkom volieb volebná komisia skontroluje a zapečatí volebnú urnu. Nevydané hlasovacie lístky spočíta, vloží do obálky, ktorú zapečatí a označí na nej počet nevydaných lístkov. Tieto údaje uvedie volebná komisia v „Zápise o voľbách“.
  c) Tajné voľby sa konajú vhodením upraveného hlasovacieho lístka do urny. Delegáti zakrúžkovaním označia pre každý volebný obvod maximálne tolko navrhovaných kandidátov, aké je príslušné smerné číslo pre volebný obvod, schválené predstavenstvom družstva. Hlasovacie lístky sú neplatné, ak počet zakrúžkovaných kandidátov prevyšuje počet kandidátov, určených smerným číslom pre daný volebný obvod. Hlasy kandidátov, dopísaných na hlasovacom lístku sú neplatné. V prípade pochybností rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou volebná komisia.
  d) Volebná komisia dozerá na priebeh volieb, stará sa o zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a po skončení volieb zistí výsledky volieb. Pred otvorením volebnej urny volebná komisia zistí celkový počet delegátov zapísaných v prezenčnej listine a počet delegátov, ktorým boli hlasovacie lístky vydané a tieto údaje uvedie v „Zápise o voľbe“. Po otvorení volebnej urny spočíta volebná komisia odovzdané hlasovacie lístky a ich celkový počet porovná s počtom delegátov, ktorým boli hlasovacie lístky vydané. Ako neplatné vyradí volebná komisia neoznačené volebné lístky. Počty platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov volebná komisia sčíta. Kandidátov zoradí z jednotlivých volebných obvodov podľa počtu získaných hlasov zostupne. Zvolených je toľko prvých členov z daného poradia, aké veľké je smerné číslo volebného obvodu. Ak v niektorom volebnom obvode získajú kandidáti rovnaký počet hlasov, uskutočnia sa opakované voľby len u kandidátov s rovnakým počtom hlasov a to verejným hlasovaním. Zvolený je ten kandidát, ktorý má vyšší počet hlasov. Hlasy sčítavajú skrutátori pod kontrolou volebnej komisie.
  e) V I. etape sa uskutočnia voľby členov predstavenstva družstva. Volebná komisia po otvorení volebnej urny a spočítaní platných hlasovacích lístkov vyhlási výsledky volieb členov predstavenstva družstva. Zvolení členovia predstavenstva na výzvu predsedu volebnej komisie vyhlásia pred delegátmi ZD, či si ponechávajú alebo sa vzdávajú kandidatúry na predsedu družstva. V prípade neúčasti kandidáta na voľbách vyhlásenie pred ZD nahrádza jeho písomné vyhlásenie o ponechaní alebo vzdaní sa kandidatúry na člena predstavenstva, člena kontrolnej komisie, na predsedu družstva a náhradníctva. Volebná komisia vyhotoví hlasovacie lístky na voľbu predsedu družstva a odovzdá ich všetkým prítomným delegátom. V prípade, že z 9 členov predstavenstva sa iba jeden člen predstavenstva nevzdá kandidatúry na predsedu družstva, tento kandidát sa bez uskutočnenia III. etapy volieb stáva priamo predsedom družstva a uvedenú skutočnosť vyhlási na ZD predseda volebnej komisie.
  f) V II. etape sa uskutočňujú voľby členov kontrolnej komisie. Tí kandidáti, ktorí boli zvolení za členov predstavenstva družstva a súčasne kandidujú za členov kontrolnej komisie, prestávajú byt kandidátmi do volieb členov kontrolnej komisie. V takom prípade sa pri tajnom hlasovaní upraví hlasovací lístok tak, že každý delegát na výzvu predsedu volebnej komisie vyčiarkne tohto kandidáta na svojom hlasovacom lístku. Po úprave hlasovacích lístkov sa uskutoční volba členov kontrolnej komisie. Po otvorení volebnej urny a spočítaní platných hlasovacích lístkov vyhlási predseda volebnej komisie výsledky volieb členov kontrolnej komisie družstva.
  g) V III. etape sa uskutoční tajným hlasovaním voľba predsedu družstva. Voľbu predsedu družstva vyhlási a riadi predseda volebnej komisie. Delegáti zakrúžkujú jedného z kandidátov na predsedu družstva, uvedených na hlasovacom lístku a takto upravený hlasovací lístok vhodia do volebnej urny. Pokial je na hlasovacom lístku zakrúžkovaných viac kandidátov, takýto hlasovací lístok sa považuje za neplatný. Po otvorení volebnej urny a spočítaní platných hlasovacích lístkov vyhlási predseda volebnej komisie výsledky voľby predsedu družstva.

  čl. 11
  Zápis o voľbe
  1. Volebná komisia vyhotoví o priebehu a výsledku volieb „Zápis o voľbe“ v dvoch rovnopisoch. Zápis o voľbe podpisujú všetci členovia volebnej komisie. Zápis o voľbe obsahuje tieto údaje:

  - dátum a miesto uskutočnenia volieb, čas začiatku a čas ukončenia volieb
  - počet delegátov, zapísaných do prezenčnej listiny
  - počet neplatných hlasovacích lístkov, odovzdaných vo voľbách podľa jednotlivých etáp volieb /zvlášt pre voľby predstavenstva, kontrolnej komisie a predsedu družstva/
  - počet vydaných a nevydaných volebných lístkov
  - počet hlasov, odovzdaných jednotlivým členom predstavenstva, kontrolnej komisie a predsedovi družstva
  - mená a počet náhradníkov do predstavenstva a kontrolnej komisie v jednotlivých volebných obvodoch s počtom získaných hlasov každého náhradníka
  - zoznam zvolených členov predstavenstva a kontrolnej komisie
  - meno predsedu družstva
  - stručný obsah pripomienok a námietok doručených volebnej komisii a rozhodnutia volebnej komisie o námietkach
  2. Po spísaní a podpísaní tohto zápisu o voľbe oznámi zhromaždeniu delegátov predseda volebnej komisie súhrnné výsledky volieb.

  čl. 12
  Náhradníci do orgánov družstva
  1. Volebná komisia v Zápise o voľbe zostavuje aj menoslov nezvolených kandidátov do orgánov družstva. Nezvolení kandidáti za jednotlivé volebné obvody sa stávajú náhradníkmi príslušného orgánu družstva, do ktorého kandidovali a to v poradí podľa počtu hlasov, ktoré v jednotlivých volebných obvodoch získali. Náhradníci nastupujú na miesto člena, ktorý z funkcie odstúpi, v poradí podľa počtu získaných hlasov, dňom účinnosti odstúpenia podľa čl. 42 Stanov BD Humenné.
  2. Náhradníci na výzvu predsedu volebnej komisie pred ZD vyhlásia, či si ponechávajú náhradníctvo do predstavenstva alebo kontrolnej komisie. Ich verejné vyhlásenie sa uvedie do Zápisu o voľbe. Návrh na umiestnenie medzi náhradníkov príslušného orgánu družstva predloží predseda volebnej komisie.

  čl. 13
  Ustanovujúce schôdze predstavenstva a kontrolnej komisie družstva
  1. Zvolení členovia predstavenstva a predseda družstva zvolia zo svojho stredu v zmysle čl. 45 ods.6 Stanov BD Humenné podpredsedu /podpredsedov družstva/ na ustanovujúcej schôdzi predstavenstva. Ustanovujúcu schôdzu predstavenstva družstva zvolá a riadi zvolený predseda družstva, ktorý je zároven predsedom predstavenstva družstva.
  2. Zvolení členovia kontrolnej komisie zvolia zo svojho stredu na ustanovujúcej schôdzi predsedu kontrolnej komisie. Ustanovujúcu schôdzu kontrolnej komisie družstva zvolá a riadi vekom najstarší člen tohto orgánu až do zvolenia predsedu kontrolnej komisie. Ďalší priebeh ustanovujúcej schôdze riadi novozvolený predseda kontrolnej komisie. Voľba predsedu kontrolnej komisie prebieha tajným hlasovaním. Za predsedu kontrolnej komisie je zvolený kandidát s najvyšším počtom hlasov za predpokladu, že kontrolná komisia je uznášania schopná.

  čl. 14
  Záverečné ustanovenia
  1. Tento volebný poriadok pre volbu členov orgánov Bytového družstva Humenné bol schválený Zhromaždením delegátov BD Humenné dna 27.5.2004 a týmto dňom nadobúda účinnosť.
  2. Dňom schválenia tohto volebného poriadku stráca platnosť doterajší volebný poriadok pre voľbu členov predstavenstva a kontrolnej komisie Bytového družstva a voľbu predsedu družstva na BD Humenné v roku 2000 zo dna 22. marca 2000.
  3. Mandáty volených orgánov družstva nadobudnutých pred účinnosťou tohto volebného poriadku platia do konca volebného obdobia.