:: Dokumenty :: Rokovací poriadok
Rokovací poriadok
Zhromaždenia Delegátov Bytového družstva Humenné

OBSAH


 • Článok 1
 • Článok 2
 • Článok 3
 • Článok 4
 • Článok 5
 • Článok 6
 • Článok 7
 • Článok 8
 • Článok 9
 • Článok 10 • Článok 1
  Zhromaždenie delegátov je schopné rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov /§ 238 odst. 3 Obchodného zák./.
  Článok 2
  Rokovanie sa riadi týmto rokovacím poriadkom a schváleným programom. Rokovanie vedie predsedajúci schôdze navrhnutý Predstavenstvom a schválený Zhromaždením delegátov. Predsedajúci prednesie návrh programu rokovania a po jeho schválení sa uskutočnia voľby komisií - návrhovej, mandátovej, volebnej a inej komisie podľa návrhu Predstavenstva. Každá komisia si zvolí svojho spravodajcu – predsedu. Ďalej sa zvolia dvaja overovatelia zápisnice a určia sa dvaja zapisovatelia. Predsedovia jednotlivých komisií zhromažďujú predkladané návrhy, zoraďujú ich, vyjadrujú k nim doporučenie prijať, či neprijať.
  Článok 3
  Rokovanie prebieha podľa schváleného programu. K hlavným bodom programu sa jednotlivé členské samosprávy vyjadrujú písomne najmenej tri dni pred konaním ZD. Ich pripomienky budú predložené ZD pri prerokovaní pripomienkových materiálov. K týmto materiálom v priebehu rokovania ZD sa pripúšťa možnosť faktických pripomienok nie dlhších ako jedna minúta. Faktické pripomienky môže k danej problematike delegát ZD predniesť najviac dvakrát. V opačnom prípade predsedajúci delegátovi neudelí slovo.
  Článok 4
  Uznesenia sa môžu prijímať a schvaľovať jednotlivo po prejednaných bodoch programu. Každému právoplatne zvolenému delegátovi prináleží jeden hlas.
  Článok 5
  Diskusné príspevky k jednotlivým bodom sú limitované piatimi minútami. Po uplynutí piatich minút môže diskutujúci požiadať o predlženie časového limitu a predsedajúci dá o tom hlasovať. Prítomní delegáti na ZD vo svojom vystúpení reagujú len na prejednávané problémy a môžu ku každému prejednávanému bodu diskutovať raz. Diskusné príspevky väčšieho rozsahu má právo delegát odovzdať návrhovej komisií písomne. Tieto budú postúpené Predstavenstvu na doriešenie s termínom odpovede v zmysle Stanov BD.
  Článok 6
  Diskusné príspevky sa prenášajú podľa poradia podaných prihlášok do diskusie, alebo podľa poradia prihlasovaných delegátov do diskusie, na základe výzvy predsedajúceho ZD. Faktické pripomienky sa prenášajú priebežne. Delegát má právo požiadať o ukončenie diskusie. O jeho návrhu dáva predsedajúci hlasovať.
  Článok 7
  Z priebehu zhromaždenia delegátov sa píše prvotný zápis, ktorý podpisuje predsedajúci, overovatelia zápisnice a zapisovatelia zápisnice v deň konania ZD. Zápisnica sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach. Overujú a podpisujú ju overovatelia a predsedajúci ZD. Prvotný zápis je súčačasťou kompletnej zápisnice.
  Článok 8
  Uznesenia ZD sa prijímajú verejným hlasovaním väčšinou prítomných delegátov /§ 238 ods.3 zákona č.513/1991 Z.z./ Odovzdané hlasy za návrh, proti návrhu a zdržali sa hlasovania spočítavajú určení skrutátori a výsledky hlásia predsedovi mandátovej komisie. Predseda mandátovej komisie o výsledku hlasovania informuje ZD.
  Článok 9
  Ak ZD nie je schopné uznášať sa z dôvodu, že počas rokovania klesne počet prítomných delegátov pod hranicu uznášania schopnosti, predsedajúci ukončí rokovanie ZD. V súlade s § 239 ods. 8 Obchod. zákonníka zvolá Predstavenstvo náhradné ZD tak, aby sa konalo do troch týždnov odo dňa, keď sa konalo ZD pôvodne zvolané. Náhradné ZD musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenia § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z.
  Článok 10
  Rokovací poriadok schválilo ZD Bytového družstva Humenné dňa 25. 4. 1996 a týmto dňom nadobúda účinnosť.